Контакти
  • Нашият адрес: София, ул. Александър Фол 2
website logo
Регистрация
  • Телефон: 0887 99 82 47

Структура на Управление

РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

20. ОБЩО СЪБРАНИЕ

20.1. Общото събрание на членовете на Сдружението е върховен орган на Сдружението.

20.2. Членовете – юридически лица се представляват в ОС от законните им представители или изрично упълномощено лице.

Пълномощните се издават изрично за участие в ОС на Сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

Пълномощниците могат да представляват до трима члена на ОС.

21. Общото събрание се свиква един път годишно/ отчетно/ от УС.

21.1. Общото събрание може да се свиква и на извънредни заседания.

22. Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението в населеното място, където се намира седалището на Сдружението.

22.1. Ако в срок от 14 дни от искането за свикване на ОС Управителният съвет не отправи  покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

22.2. Свикването се извършва чрез Покана, която се обявява в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията.

22.3. Поканата съдържа дневен ред, мястото, датата и часа за провеждането му и по чия инициатива се свиква.

22.4. Времето от обявяването на поканата до провеждане на ОС не може да бъде по-малко от 30 дни.

22.5. Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на Сдружението най-късно до обявяване на поканата в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията.

23. Общото събрание се счита за законно, ако присъстват повече от половината членовете на Сдружението.

23.1. Ако не се яви нужното число, събранието се отлага за един час по-късно при  същия дневен ред и се счита за законно, независимо от това колко членове са се явили.

24. Всеки член на Сдружението има право на един глас.

25. Общото събрание:

25.1. приема Устава на Сдружението, неговите изменения и допълнения;

25.2. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;

25.3. приема Правилник за дейността и други вътрешни актове;

25.4. определя броя на членовете на УС и срока на техния мандат, избира УС, освобождава предсрочно членовете на УС;

25.5. приема годишния отчет на УС и освобождава членовете муот отговорност;

25.6. утвърждава бюджета на Сдружението, докладван от Председателя или упълномощено от него лице;

25.7. определя размера на членския внос и сроковете за внасянето му;

25.8. взема решения за прекратяване дейността на Сдружението;

25.9. взема решения за преобразуване;

25.10. назначава ликвидаторите при прекратяване на Сдружението, освен в случай на несъстоятелност;

25.11. разглежда жалби срещу решения на УС за приемане на нови членове и за прекратяване на членство;

25.12. взема решение за откриване и закриване на клонове;

25.13. взема решение за участие в други организации;

25.14. отменя решения на УС, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;

26. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите, но за изменение и допълнение на Устава, за прекратяване на Сдружението или за преобразуването му е необходимо мнозинство 2/3 от присъстващите.

27. Никой от членовете няма право да гласува при вземане на решенията, отнасящи се до него, неговия съпруг/а или роднини по права линия без ограничение, както и до роднините му по съребрена линия - до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително; юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

 

28. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ /УС/

28.1. Сдружението се управлява от Управителен съвет.

28.2. УС се избира за срок от 5/пет/ години. До избирането на нов  старият продължава да изпълнява своите функции.

28.3. УС се състои от 3 члена избрани от Общото събрание на Сдружението. Членовете на УС могат да бъдат преизбирани без ограничение.

28.4. Изборът е с явно гласуване, а при решение с обикновено мнозинство Общото събрание може да реши и тайно гласуване.

28.5. УС заседава най-малко 3 пъти годишно.

29. УС се свиква на заседания от Председателя. Председателят на УС е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика в едноседмичен срок УС на заседание, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС.

30. Заседанията на УС се ръководят от Председателя. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от  определен от УС негов член.

31. УС може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от членовете му.

31.1. За присъстващо се счита и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

32. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията  по чл. 33.4,6 и при ликвидация, когато се осъществява от УС – с мнозинство от всички членове.

32.1. УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.  

33. Управителният съвет:

33.1. осъществява управлението на Сдружението и го представлява;

33.2. организира изпълнението на решенията на Общото събрание като се ръководи от закона и Устава на Сдружението;

33.3. свиква Общото събрание на редовни или извънредни заседания по установения в този Устав ред;

33.4. решава всички въпроси, свързани с оперативната текуща работа на Сдружението, които не са от компетентността на Общото събрание;

33.5. избира между членовете си Председател на УС;

33.6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;

33.7. приема нови членове или изключва членове на Сдружението;

33.8. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване на изискванията на Устава;

33.9. подготвя и вняся в ОС проект за бюджет;

33.10. приема годишния финансов отчет;

33.11. определя адреса на сдружението.

34. Управителният съвет се отчита най-малко веднъж годишно пред Общото събрание за извършената работа за управлението на имуществото на Сдружението и изразходваните средства.

35. Мандатът на всеки от членовете на Управителния съвет, включително и на председателя, може да бъде прекратен предсрочно:

35.1. по собствено желание като мотивите се излагат пред Общото

събрание и оставката се приема с гласуване;

35.2. при напускане, отпадане, респективно изключване като член на Сдружението;

35.3. по решение на Общото събрание за нарушаване на Устава на Сдружението или за несправяне със задълженията като член на Управителния съвет.

35.4. по решение на УС Председателят може да бъде освободен поради негова молба или поради несправяне със задълженията му, като в този случай същият запазва качеството си на член на УС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 

36.1. Председателят на УС се избира от УС за срок от 5/пет/ години между членовете на УС.

36.2. Изборът може да бъде с тайно или явно гласуване след решение на УС.

36.3. Председателят:

  • представлява Сдружението пред всички държавни и административни органи, физически и юридически лица;
  • изготвя по решение на УС отчетите за дейността на Сдружението през отчетните периоди;
  • определя протоколчик за документиране на проведените съвещания, проверява правилното им отразяване и подписва всеки протокол.
  • осъществява оперативното управление на сдружението

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

37.Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет.